รายชื่อ

ลูกจ้างประจำมีทั้งหมด 16 คน  ศวร.ขก. 15 คน ท่าพระ 1 คน
 • นายชาตรี รัตนพันธ์

  ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ช ๔

  ความถนัด ซ่อมเครื่องยนต์ ไฟฟ้า ประปา
 • นายสมัย ป้องปาน

  ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ช ๒

  ความถนัด ซ่อมเครื่องยนต์
 • นายทองเลื่อน ศรีจันทร์

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช ๒

  ความถนัด ขับรถยนต์
 • นายสวาท ใจรัตน์

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช ๒

  ความถนัด ขับรถยนต์
 • นายกิม สกุลวิจิตรชัย

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ส ๒

  ควาถนัด ขับรถยนต์
 • นายสนอง โพธิ์ตาทอง

  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

  ความถนัด ขับรถยนต์
 • นายวันรุ่ง เสือปู่

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ส ๒

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย,ปอ
 • นายธีรพร วรสินธุ์

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง ส ๒

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นางสาวจันทร์สุดา อรุณภัย

  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส ๓

  ความถนัด การเงินและบัญชี
 • นางสุขสวัสดิ์ รักษ์วิจิตร

  ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส ๓

  ความถนัด
 • นางวันทอง สกุลวิจิตรชัย

  ตำแหน่ง แม่บ้าน บ ๒

  ความถนัด แม่บ้าน
 • นางอุบล รุ่งรัตนกสิน

  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๒

  ความถนัด งานธุรการ
 • นางเพลินพศ แจ้งพรมมา

  ตำแหน่ง พนักงานพสดุ ส ๒

  ความถนัด งานพัสดุ
 • นายคาร บุญมา

  ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒

  ความถนัด รปภ.
 • นายอัครชัย เดชพลมาตย์

  พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒

  ความถนัด รปภ.
 • นายประสิทธิ์ แก้วไสย์

  ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ ๒

  ความถนัด รปภ. (ปฏิบัติงานที่ท่าพระ)