กลุ่มบริการ

กลุ่มบริการ 62 คน ประจำแปลงท่าพระ 14 คน
 • นางรัตนภรณ์ เสียงใส

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  ความถนัด การเงินและบัญชี
 • นายคำไว ทับบุญตา

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด งานวิจัยมัน อ้อย ถั่ว
 • นายพอ ศรีวงษา

  ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด ดูแลห้องพัสดุ เบิก-จ่าย อุปกรณ์การเกษตร
 • นายวสันต์ สิงห์คำ

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด เว็บไซต์, เพราะเลี้ยงเนื้อเยื้อ,ขยายพันธุ์มันสำปะหลัง
 • นายสามพาน พิมพา

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง
 • นายสิทธชัย ป้องปาน

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด พนักงานขับรถ, ซ่อมแซ่ม ดูแลรักษาเครื่องยนต์
 • นางสาวสุนิสา หมายสอนกลาง

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด คอมพิวเตอร์,งานธุรการ
 • นายสุนทร สำราญบำรุง

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง,อ้อย
 • นางสาวอรอุมา โชคเหมาะ

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง,อ้อย
 • นางสาวอัญชลิตา กาฬเพ็ญ

  ตำแหน่ง พนักงานประจำห้อง

  ทดลอง

  ความถนัด คอมพิวเตอร์,งานธุรการ
 • นางสาวสุมณฑา นนทะนำ

  ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนัก

  งาน

  ความถนัด บรรณารักษ์,ดูแลห้องนิทรรศการ
 • นายคำจันทร์ แจ่มจันทร์โส

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด พนักงานขับรถยนต์
 • นางคำปิ่น ศรีวงษา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง,ถั่วลิสง
 • นายจีวร แสนพันนา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการเกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง,ถั่วลิสง
 • นายชัยวิเชฐร์ อิ่มนาง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด รปภ.
 • นายชำนาญ โครตหนองปิง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด รปภ.
 • นายท่วม ทองโครต

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานอาคารสถานที่ ให้น้ำ
 • นายธีรพงศ์ มาโสภา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานช่าง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่
 • นายนงค์ เพียจันทร์

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยสบู่ดำ, ถั่วลิสง, ถั่วเหลือง
 • นายนพดล แสนแก้ว

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นายนเรศ หนองบัว

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด ขับรถแทรกเตอร์
 • นายนาวิน ชนิดชน

  ตแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานช่าง ซ่อมแซมอาคารสถานที่
 • นายพรรพต ป้อพระลับ

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง,ถั่วลิสง
 • นางบังอร ศรีบุญเรือง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานผสมเกสรมันสำปะหลัง,ถั่วลิสง
 • นางบัวลำ สิมมะลี

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง,ถั่วลิสง
 • นายบานเย็น ทองขาว

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานอาคารสถานที่ ให้น้ำ
 • นางสาวบานเย็น บุรีจันทร์

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด นักการภารโรง
 • นางบุญสาร วินทะไชย

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นางบุญเอี้ยง ทัพพิลา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นางใบ ข้อยุ่น

  ตำแหน่ง พนักงานเข้าและเย็บเล่ม

  ความถนัด นักการภารโรง
 • นายประเทือง แก้วบุญเรือง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด พนักงานขับนถ
 • นายปราณี โพธิ์ตาทอง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด รปภ.
 • นายปองปรีดา นาคอก

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย
 • นายพนม พันชัยภูมิ

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย,ถั่วลิสง
 • นางพวงมณี กุลไพรสาร

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นายไพรถ ดีรักษา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย
 • นางเรณู หมายสอนกลาง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย
 • นายลำพันธุ์ สะท้าน

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยโรคถั่วลิสง
 • นายวิชิต โคกอุ่น

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด รปภ.
 • นายวิญญู สีดาเหลือง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย
 • นายวิรัช สิมมะลี

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด ช่างไฟฟ้า,ช่างประปา
 • นายศักดิ์ณรงค์ ชื่นทองหลาง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด รปภ.
 • นางสมใจ ศรีทน

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง
 • นายสมปอง เพียภูเขียว

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นายสมปอง อนุสี

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง,ถั่วลิสง
 • นางสมเพศ กัลยา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นายสมส่า ธรรมรัง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานอาคารสถานที่ ให้น้ำ
 • นายสายทอง กัลยา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นางสีคาน จันทร์โชติ

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย
 • นายสุขุม จันทคำภา

  ตำแหน่ง ลูกมือช่าง

  ความถนัด พนักงานขับรถ
 • นายสุชาติ แถมนา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด ช่างยนต์
 • นางสุนทรี ตะลัยกลาง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง
 • นางสุภาพ คันทะพรม

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิเคราะห์ดิน
 • นายสุรศักดิ์ คชเขื่อน

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด ช่างประปา ,เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • นายสุวรรณ สีโลนตุ้ม

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง,ถั่วลิสง
 • นายหนูกาล แสนอาจ

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง
 • นายหนูแดง ยามี

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานอาคารสถานที่
 • นายอนุชา ศรีวิชา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด ขับรถแทรกเตอร์
 • นางอมร เดชพลมาตย์

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย,ถั่วลิสง
 • นายอมร ศรีโนนม่วง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด รปภ.
 • นายอังคาร พิบูลพงษ์

  ตำแหน่ง คนงานทดงองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยถั่วลิสง,อ้อย
 • นายอินทอง นาคอก

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย
 • นางชลลัดดา ผิวนวล

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นางดนตรี หนูนา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นางดาราวรรณ จันทำมา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายทองมา ถาชินเลิศ

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายธงชัย สีแสง

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายบรรลุ สุกุมาร

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายบุญรัตน์ ลิตตา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายบุญหลาย นามไข่นุ่น

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)

 • นายประมวล ปากบั้น

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายปรีชา หนูนา

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นางเพ็ชมณี ปากปั้น

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายไพรฑูล ภูลัยคำ

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายสมพงษ์ สี่เหลี่ยมงาม

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายสมาน นามไข่นุ่น

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นางสมาน หีบแก้ว

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นางมณี ไร่ดี

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)
 • นายสันติ ศิริแก้วเลิศ

  ตำแหน่ง คนงานทดลองการ

  เกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย (ประจำแปลงท่าพระ)