กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 12 คน
 • นายเกษม ชูสอน

  ตำแหน่ง นักวิขาการเกษตร

  ความถนัด งานวิจัยดินและปุ๋ย
 • นายเจิม จาบประโคน

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย มันสำปะหลัง
 • นายประเสริฐ ธนาปิยเศรษฐ์

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  งานวิจัยเมล็ดพันุ์ สารวัตรเกษตร
 • นางมณี หาชานนท์

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง
 • นายมวย โสมาไฮ

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  ความถนัด งานผลิตเมล็ดพันธุ์
 • นางสาวยุวดี ทอนศรี

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  ความถนัด งานวิจัยพันธุ์อ้อย
 • นายวิรัช อะโน

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง
 • นายวุฒินันท์ ผาบสิมมา

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  ความถนัด งานวิจัยมันสำปะหลัง
 • นางสาวแสงเดือน พลเยี่ยม

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย
 • นายอนุบล เชื้อตากวัก

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  ความถนัด งานเพราะเลี้ยงเนื้อเยื้อ
 • นายอำนาจ มณีบุญเรือง

  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

  ความถนัด งานวิจัยอ้อย