นางจรูญ มะเสนา

ตำแหน่ง   :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่หลัก:

หน้าที่อื่น  :

โทรศัพท์  :   (043) 203506, 203508  ต่อ106

E-mail     :    jaroon_manasa@yahoo.com