นางดาวรุ่ง อิทธิพงษ์

ตำแหน่ง   :   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่หลัก:

หน้าที่อื่น  :

โทรศัพท์  :   (043) 203506, 203508  ต่อ 102

E-mail     :    daorung_ittipong@yahoo.co.th