นางปุณยภา ประทุมรุ่ง

ตำแหน่ง   :   นักจัดการทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่หลัก:

หน้าที่อื่น  :

โทรศัพท์  :   (043) 203506, 203508  ต่อ

E-mail     :   punyapa.p@doa.in.th