นายภาคภูมิ ถิ่นคำ

ตำแหน่ง   :    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หน้าที่หลัก:

 หน้าที่อื่น :
 
โทรศัพท์  :   (043) 203506, 203508  ต่อ 115

E-mail     :   lotte454@hotmail.com