นางสาวกาญจนา กิรศักดิ์

ตำแหน่ง   :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

หน้าที่หลัก:   

หน้าที่อื่น  :

โทรศัพท์  :   (043) 203506, 203508  ต่อ115

E-mail     :    k_kirasak@yahoo.com