นายปรีชา กาเพ็ชร

ตำแหน่ง   :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก:

หน้าที่อื่น  :

โทรศัพท์  :   (043) 203506, 203508  ต่อ 115

E-mail     :    kapetch_171@hotmail.com