นางวันทนา เลิศศิริวรกุล

ตำแหน่ง         :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก      :

ความเชี่ยวชาญ:   การผลิตพืช อ้อย มันสำปะหลัง

โทรศัพท์        :   (043) 203506, 203508  ต่อ 111

E-mail            :   wantanalert@gmail.com