นางสาวศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล

ตำแหน่ง         :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก      :

ความเชี่ยวชาญ:   เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี

โทรศัพท์        :   (043) 203506, 203508  ต่อ 109

E-mail            :   suchirat1@yahoo.com