นายอิสระ พุทธสิมมา

ตำแหน่ง         :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก      :

ความเชี่ยวชาญ:   แมลงศัตรูอ้อย ถั่วลิสง มันสำปะหลัง

โทรศัพท์        :   (043) 203506, 203508  ต่อ107

E-mail            :   khuniss@gmail.com