นายวรยุทธ ศิริชุมพันธ์

ตำแหน่ง         :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก      :
 
ความเชี่ยวชาญ:   ปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสง

โทรศัพท์        :   (043) 203506, 203508  ต่อ

E-mail            :   vyuth@hotmail.com