นายวีรพล พลรักดี

ตำแหน่ง         :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก      :

ความเชี่ยวชาญ:   ปรับปรุงพันธุ์อ้อย

โทรศัพท์        :    (043) 203506, 203508  ต่อ111

E-mail            :    werapon.p@gmail.com