นางทักษิณา ศันสยะวิชัย

ตำแหน่ง         :   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

หน้าที่หลัก      :

ความเชี่ยวชาญ:   สรีรวิทยาและเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง อ้อย

โทรศัพท์        :   (043) 203506, 203508  ต่อ111

E-mail            :   taksinamum@live.com