สาส์นจากผู้อำนวยการ

            

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่าน

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้สื่อสารกับท่านทางเว็ปไซต์แห่งนี้ เราเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพืชไร่แบบครบวงจร เพื่อสร้างนวตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นมีพืชไร่เศรษฐกิจหลักที่รับผิดชอบ คือ อ้อยและถั่วลิสง ส่วนพืชไร่ชนิดอื่น ก็ร่วมดำเนินการกับเครือข่ายของหน่วยงานอื่นภายในกรมวิชาการเกษตร เพื่อศึกษาผลของการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม และสาขาวิชาอื่น

นอกจากนี้ ศวร.ขก. ยังมีภาระกิจในการผลิตพันธุ์พืช ชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก ของพืชที่รับผิดชอบ ได้แก่ อ้อย และถั่วลิสง  เพื่อกระจายพันธุ์ดีสู่ศูนย์เครือข่ายที่จะนำไปผลิตต่อในชั้นพันธุ์ขยายต่อไป

เรามีนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัย และพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือบริการความรู้ในรูปแบบต่างๆ แก่เกษตรกร หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยความยินดียิ่ง ขอเชิญท่านมาใช้บริการได้

หากจะมีคำติชม เราขอน้อมรับด้วยความยินดี เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น และเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

สวัสดีค่ะ

                                                                             นางเหรียญทอง  พานสายตา

                                                                             ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

                                                                             10 เมษายน 2558