ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

 

 

 

ประวัติและความชำนาญการ
 ยินดีตอนรับสู่เวปศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น     ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ทุกท่าน ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ที่ kkfcrc2012@gmail.com

 

ชื่อ - นามสกุล :

ดร.นางเพียงเพ็ญ  ศรวัต                             

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น             
สถานที่ทำงาน : ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-203506, 203508  ต่อ 105
โทรสาร : 043-203505
E-mail : peaingpen@yahoo.co.uk
ประวัติด้านการศึกษา
ความชำนาญการ
ผลงานวิจัยที่สำเร็จ
ผลงานตีพิมพ์
 
 
ปี
คุณวุฒิ
ชื่อสถานศึกษา
2518
 วท.บ. (พืชศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2529

 วท.ม. (พืชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1992

PhD. (Plant Science), 

University of Adelaide

 

   - การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมพืชไร่

 ผลงานวิจัยที่สำเร็จ 

    1. ถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์ขอนแก่น
     2. ถั่วลิสงเมล็ดโตพันธุ์ขอนแก่น 6
     3. ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 5 (ผู้ร่วมงาน)
     4. มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72 (ผู้ร่วมงาน)
     5. มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 (ผู้ร่วมงาน)
     6. การศึกษาและจำแนกเชื้อพันธุกรรมถั่วลิสง
     7. 
การผลิต การตลาด และประเมินคุณภาพถั่วต้มในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง

 ผลงานตีพิมพ์ 
          P. Sarawat, F.L. Stoddard and D.R Marshall 1994. Genetic distance and association with heterosis in peas.  Euphytica 73:255-264, 1994
 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 180 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000

โทรศัพท์ : 043-203506, 043-203508 แฟกซ์ : 043-203505 อีเมลล์: kkfcrc2012@gmail.com

designed by Warisa Pilahome. Website Templates by Free CSS Templates