Khon Kaen Field Crops Research Center

 

 

Main Menu
Knowledge Services

 

  

   

Free counters!
Web link


 

 

About KKFCRC
Welcome to Khonkaen Field Crop Research center

ประวัติศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

          ก่อตั้งในปี 2505 โดยใช้ชื่อ สถานีขยายพันธุ์พืชขอนแก่น สังกัดกองการค้นคว้าและทดลอง กรมกสิกรรมมีหน้าที่ขยายพันธุ์และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องที่ ต่อมาในปี 2515ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีทดลองพืชไร่ขอนแก่น สังกัดกองพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ การปรับปรุงการเกษตรกรรม การทดลองปุ๋ย การผลิตเมล็ดพันธุ์ และให้ความร่วมมือในการทำงานวิจัยกับกองวิชาการอื่นๆ

   ในปี 2527 ได้รับการพิจารณายกฐานะเป็นศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สังกัดสถาบันพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร ทำการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง ทดสอบพืชกำหนด 2 ชนิด คือ ปอ-ป่าน และถั่วลิสง โดยดำเนินการครบทุกสาขาวิชาอย่างละเอียด ทำการวิจัยทดสอบพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ข้าวโพด ถั่วเขียว ข้าวฟ่าง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักพืชไร่

      ในปี 2546 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ได้ย้ายมาสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3จังหวัดขอนแก่น ทำการวิจัยและพัฒนาพืช ตามแผนงานและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง อ้อย ถั่วเหลือง พืชไร่เศรษฐกิจอื่นๆ พืชทดแทนพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ  ดินและปุ๋ยการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรม และการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และในเดือนมีนาคม 2552จนถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นย้ายกลับไปสังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร ทำการศึกษาวิจัย และพัฒนาพืชหลัก 2 ชนิดคือ อ้อยและ ถั่วลิสง โดยดำเนินการแบบครบทุกสาขาวิชาอย่างละเอียด พืชรองสองชนิด คือ สบู่ดำ และ ปอ นอกจากนี้ทำการวิจัยพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น ได้แก่ มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ข้าวโพด รวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก 

ที่่ตั้งศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  เลขที่ 180  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Khon Kaen Field Crops Research Center, 180 Mittrapab Road, Muang, Khon Kaen, Thailand 4000

Tel : 043-203506, 043-203508 Fax : 043-203505 E-mail : kkfcrc2012@gmail.com

designed by Warisa Pilahome. Website Templates by Free CSS Templates